išlikti

išlikti
išlìkti I. intr. 1. išsilaikyti gyvam, sveikam, nenukentėjusiam; nežūti, nedingti, egzistuoti toliau: Jau neišliksiu, tavo nebūsiu, reiks man jaunai keliauti į aukštąjį kalnelį (d.) Pns. Praeity juk visko būva: kas išlieka, kas supūva . Katras stiprus esąs, išliẽnka Msn. Atsimink, mano mylimas broli, tu, kurs karo audroj išlikai: šičia, priešą atakoje puolę, krito narsūs tėvynės vaikai E.Miež. Išlikęs, nėkam nevilantis (nesiviliant) S.Dauk. Bėk iš čia, jei nori sveikas išlikti J.Jabl. Turim valgyt, kad gyvi išliktumbim, o ne turim gyvent, kad tiktai valgytumbim B. Jau nebuvo tikėjus da gyva išlìksianti Jrk10. Nesitikiu gyvas išliksiąs R375. Jis papyko ant … Arono sūnų, kurie beišsilaikę (išlikę) buvo BB3Moz10,16. Kursai nuog krušos buvo išlikęs BB2Moz10,15. | Tautos dainele, tu išlikai viena, kad žuvo didžiavyriai Mair. Išliko dar mano atsarga J. Lyrinėse dainose istoriniai įvykiai palyginti mažai teatsispindi, vardai ilgai neišlieka ir lengvai pakeičiami kitais . Ir ne vien kalnas, bet ir daugelis kitų vietų išlikę kaip gyvi P.Cvir. | refl.: Visi išgaišo, tik vienas kažin kaip išsiliko gyvas Š. Vienatijis džiaugsmas buvo mudviejų dar išlikęsis sūnus prš. Niekada nemanėm, kad jau jy išsiliks Lp. Nuo šios ligos jis jau neišsiliks . | Tokios tradicijos iš seno išsilikusios . 2. išsilaikyti, būti toliau tokiam pačiam, tokioje pat būklėje: Balon pateksi – sausas neišliksi KrvP(Mrk). Tamsta, rodos, išlikai neužkrėstas Blv. Nežanotas neišlìksi Krš. Bet yra aukštai galybė! Net Čičinską ji pasieks, nes prieš amžiną teisybę neišliks nebaustas nieks Mair. Daug kalbėjęs neišliksi be melo KrvP(Pln).refl. išbūti toje pačioje vietoje: Sunku bebus tau be vyro pas mane [dvare] išsilikti, turbūt kontraktą atiduosi? LzP. 3. išsisaugoti, išsigelbėti, išsisukti, išvengti: Per vieną sekundą išlikau nuo smerties Jnšk. Dar tą kartą paspyriau giltinę, dar tą kartą išlikau smerties Kos161. Kad jau iš kitų bėdų išlikai, tai ir iš tos išliksi LTR. Jis i nuvažiavo spakainiai, kad nuo tos bėdos išlìko Ps. [Senis] kruta kap musia, žiemos išlikus (žiemą nežuvusi) Lp. Neišliksi, broleli, neišliksi, jaunasis, nuo mergytės baltų rankų, nuo meilių žodelių JD1462. Ar negaliu aš vilties kuometu noris iš tos rūstos būsenos išlikti? S.Dauk. | refl.: Da išsilìko, išsigelbėjo Ėr. 4. pasidaryti laisvam, neužimtam, ištrūkti: Metūse 1560 išlikęs iš Vilniaus, su džiaugsmu parvažiavo pri savo avelių M.Valanč. Įsakė, kad, iš numų išlikdamas, lankytumias Jurbarke M.Valanč. 5. turėti laisvo, atliekamo laiko: Jei išlìksiu, ateisiu J. Nevažiuosiu – neišlieku (turiu daug darbo) . 6. būti, atsirasti likučiui, nesuvartotam, neišeikvotam ko nors kiekiui: Čia vis išliekamì siūlai Lnkv. Jam nieko neišliekt iš viso lobio BB5Moz28,55. Nieko neturit išliekamo palaikyti ik ryto meto BB3Moz22,30. Neišliko sviesto svaras, tujau neš parduoti, o seniau liuobam suvalgysma Plng. Išlìko to čėso, tai i padirbo Vkš. | refl.: O jei kas išsiliks mėsos papildymo ir iš duonos… BB2Moz29,34. II. tr. 1. atidėti dalį ko: Nieko netur išlikta būti iki ryto meto BB3Moz7,15. 2. išlaikyti nežuvusį, nedingusį, nenukentėjusį: Tas senis tokius senoviškus žodžius išlìko! Šil. 3. padaryti, įvykdyti, išdirbti: Kiekvienam [kolchozo nariui] reikia per šimtą darbadienių išlìkt Skr. 4. atsiteisti, atlyginti: Turėjau išlìkti skolas, t. y. užmokėti J. 5. išleisti, išeikvoti: Argi tu nežinai, kad aš visus pinigus išlikau? Dkš. Į keturis šimtus išlìko suv. \ likti; aplikti; atlikti; dalikti; įsilikti; išlikti; nulikti; palikti; papalikti; perlikti; pralikti; prilikti; sulikti; užlikti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • išlikti — išli̇̀kti vksm. Kū̃dikis išli̇̀ko gývas, bèt mótina nukraujãvo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • patverti — 3 patverti, pàtveria, patvėrė intr. 1. NdŽ išbūti patvariam, tinkamam, išsilaikyti: Šitokių medžių troba tai bent ilgam patvertų J.Jabl. Ratas … tankiai važinėjant patvėrė šešerius metus A1884,58. Drabužis mun yra patverą̃s Šts. Patverąs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tverti — 3 tverti, tvẽria, tvėrė intr. K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ 1. N, Bdr būti patvariam, tinkamam, laikytis: Tos žiogrinės [tvoros] nieko nètvera Trk. Pirktas daiktas neilgai tètvera Pln. Lig padirbant tetvers. – Amžių dienai tvers tie batai Plng …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsitverti — 3 apsitverti, apsìtveria, apsitvėrė 1. išlikti patvariam, tinkamam, išsilaikyti: Ale čia mums buvo apsitvėrusios tos stiklinės, i parsprogo Ms. Jug ka kas apsìtvera, i stova Ms. 2. įstengti gyventi, išlikti gyvam, išgyventi: Yr dabar dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sulikti — sulìkti 1. intr. išlikti: Suliko pusnis, tarp tvorų sunešta J. 2. refl. susilaikyti neišvykus, pasilikti: Žadėjau važiuot, ale paskum susilikau Grk. 3. tr. palikti ką kvailiu, lošiant kortomis: Tu visai kvailas: trečią kartą iš eilės sulìkom!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsitverti — 3 užsitverti, užsìtveria, užsitvėrė 1. Lž išbūti patvariam, tinkamam, išsilaikyti: Kad koks daiktas užsìtvera ir stova amžių dienas Šts. ║ išlikti nesunykusiam, neužmirštam ir pan.: Idant ilgainiuo nepragaištum tie brangi bočių prabočių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • favourable conservation status of a species — palanki rūšies apsaugos būklė statusas Aprobuotas sritis biologinė įvairovė apibrėžtis Rūšies apsaugos būklė, kai rūšies populiacijos pokyčiai rodo, kad populiacija pajėgi ilgą laiką išlikti gyvybinga savo natūralioje buveinėje, o rūšies arealas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • palanki rūšies apsaugos būklė — statusas Aprobuotas sritis biologinė įvairovė apibrėžtis Rūšies apsaugos būklė, kai rūšies populiacijos pokyčiai rodo, kad populiacija pajėgi ilgą laiką išlikti gyvybinga savo natūralioje buveinėje, o rūšies arealas nemažėja, taip pat nėra… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • centre of gravity limits — sunkio centras statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ribos, kuriose turi išlikti orlaivio masės centras, kad orlaivis galėtų saugiai skristi. Pakrauto orlaivio masės centras turi išlikti tų ribų kylant, ore ir tupiant. Kai kuriais atvejais kilimo… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • limites de centrage — sunkio centras statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ribos, kuriose turi išlikti orlaivio masės centras, kad orlaivis galėtų saugiai skristi. Pakrauto orlaivio masės centras turi išlikti tų ribų kylant, ore ir tupiant. Kai kuriais atvejais kilimo… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”